zvomuchadenga sainzi; Telepathic kunyora; Telepathic dzidziso; Telepathic hazvishamisi; ivo mabhanzi reGwayana raMwari; Gwayana raMwari nedzidziso; Arufa naOmega kuzarurirwa naMwari; mashoko telepathic husingaperi baba Arifa naOmega; Mwanakomana woKukurudzira kukuru; Mweya wechokwadi; Kuzadziswa zvakaratidzwa Johani pachitsuwa chePatimosi (Apocalypse Chapter 5); ndiyo yaitarisira zvakazarurwa kwemazana emakore; munoona, inzwai, ongorora, enzanisa, mhedziso dzavowo uye kugoverana vakasununguka; mipumburu yepakutanga ndivo zvokunyorwa nemaoko; pamwe mashoko muchiSpanish corrida; (Pekuhwa- kuti mutauro chepakutanga kana shanduro hakusi pachena).

rora 1

naMwari Gwayana raMwari; uzivi rake; Silver gwayana raMwari; kuzvininipisa akaita gwayana; itsva dtriunfo Mwari Gwayana raMwari, riri simba uye kudada kwevanhu._

rora 2

Mwari akatanga uzivi; ukama pakati pano uye zvomuchadenga komiyunizimu komiyunizimu; Communism anozvarwa aine nyaya uye mweya; nokubatana ndezvemamiriro zvose._

rora 3

nemifananidzo naMwari; akashandurwa telepathy mupenyu; Jehova rakapa nomubereki; sezvo sangano kwakaitika panyaya; It yakabuda sezvo zvinomera wokutanga; rokutanga chirimwa geometry._

rora 4

nemifananidzo naMwari; akashandurwa telepathy mupenyu; Jehova zvinosiyana baba naMwari; yokupedzisira dzidziso munogamuchira nyika pasi; akaberekwa sainzi itsva uye nyika itsva._

rora 5

Mwari akatanga zuva Wepasi; husingaperi kutevedzana rezuva zviedza; Mwari Gwayana raMwari, riri pamberi suns; somunhu zuva parinobuda; sezvo inotsika kufa; Kumutswa inotsika._

rora 6

naMwari rwakakura kufunga zvose; gwenya chispita anowedzera; Ivo vawande yayo rezuva Urume; roga nyika vanoberekwa; simuka yemiti yepanyika._

rora 7

Mwari akatanga Wepasi renzou; nhamba 318 iri kuwedzerwa mamwe mapuraneti nemibatanidzwa; pamusoro apa akaenzana pane pazasi; avo pakutanga zvinokonzera; Galactic murayiro Worlds._

rora 8

Mwari akatanga nhamba 318; Nhamba yenyika zvakasikwa; sezvo wokutanga Morekuru akasimuka pasi; chokuwanziridza uye Kugadzirwa mamwe mamorekuru; mapuraneti sezvo akura ari muchadenga._

rora 9

naMwari musiki nhamba; chikuru rokusika kuputika kunotangira Arifa naOmega inotsika; uduku kwenhamba; sungano naMwari makerubhi naMwari; akaberekwa nomudzimu wokutanga womunhu._

rora 10

Mwari akatanga kwevanhu upenyu hurongwa; shoko raMwari rinova nyama; yokudenga remagineti yasarudza kusika mhuri itsva Galactic; nhaka raMwari rinobva umambo hwokudenga._

rora 11

Mwari akatanga zvomuchadenga puntito; nguva uye nzvimbo dziri kuyerwa kumucheto naMwari; ukama pakati chiito hwevanhu uye mubairo naMwari; naMwari rezuva zvipenyu chikero; uwandu 318 uye vanhu unhu._

rora 12

Mwari akatanga remagineti; dzinotenderera zuva remagineti; remagineti pakunamata; akangwara remagineti; remagineti mhenyu kubva bhora remoto naMwari naMwari Jehova baba; zvomuchadenga remagineti._

rora 13

naMwari kwakabva gwenya nhamba; sezvo aiva naMwari akarongeka kukarukureta, kusika nyika; Galactic nhamba; zvomudzimu akanyatsorongwa raMwari pakati nyika dzenyama._

rora 14

Mwari akatanga isingagumi; mumwe nomumwe pachake denga rayo; Mwari Galactic nhamba 318 anowedzera mafungiro uzivi kuburikidza kuwedzera muchadenga._

rora 15

mavambo naMwari uye kuguma gwenya denderedzwa naOmega; chitsvene utatu zuva uye muuzivi nyika pasi; rekona Arifa naMwari nhaka nzvimbo; akaberekwa geometry._

rora 16

Mwari akatanga mhenyu nekunaka; kusanganiswa ukama pakati Pensares hwevanhu; kusaruramisira pakati pfungwa; Galactic kwakabva kwevanhu ose chiito._

rora 17

naMwari zvinoreva 7 zvisimbiso; kuzarurirwa naMwari izvo unoenderana nguva zvokudenga; nzira yaMwari naMwari vakasununguka kuda kwaMwari Jehova baba; Mwari chinangwa nazvo._

rora 18

Millennium rugare naMwari mureza; ayo mavara nemifananidzo vari rezuva utatu; chiratidzo raMwari iri kuchapedza kusvikira kumagumo nyika pasi; kuwa pfuma inouya._

rora 19

Mwari akatanga naMwari Jehova baba; naMwari uye kusingaperi vaakasika; Ball debugger moto naMwari; Baba Divine uye kutevedzana kusingaperi nenhamba; 318 uwandu ruramisiro yaMwari._

rora 20

raMwari wezvepfungwa nhamba; gwenya rudo Triangle; nhaka wenyama ndirwo yepasi pose geometry; mweya uye nyaya tiri mumwe._

rora 21

vakaverengwa naMwari kwemweya yevanhu; Kubatanidzwa mweya uye mhaka; somudzimu akaberekerwa suns kure; anosika macrocosm kusvikira Microcosm; nhamba-mweya._

rora 22

Mwari akatanga wokutanga triceptación wezvinhu zvose; nhungamiro inodzokororwa AD infinitum; Arufa naOmega inotsika vakaberekwa akarongeka ose evanhu musimboti; unhu hwakanaka wemasvomhu._

rora 23

Mwari akatanga muchitokisi kwevanhu; Adhamu naEvha pores vawedzere nyama yavo; sezvo dukutu kwevanhu dzawanda swamps; zvisingaperi remangwana Mazana zvipenyu zvipenyu inomuka; sere vibrations okutanga._

rora 24

Mwari akatanga mwanakomana mukuru Jehova zvinosiyana baba naMwari kubva zuva trill Arifa renyeredzi; Ake Solar raMwari Mother Omega; nhamba 318 uye gwenya utatu._

rora 25

Utatu dzvene; naMwari rwakakura musimboti chokwadi zvose; sezvo munhu wokutanga akasikwa; Vaviri vokutanga, muenzaniso rokutanga ángel.- kuwa ngirozi Adhamu naEvha; roga paradhiso._

rora 26

Mwari akatanga magwaro matsvene; kuwanda kwayo zvisikwa; hurongwa nhaka naMwari yaMwari; Arufa naOmega zuva nezuva; dzinotenderera zuva pachivara; naMwari wepfungwa._

rora 27

Mwari akatanga nguva; ukama waro nyaya; dzinovaka mapuraneti vane nguva zvinhu zvomuchadenga uye magumo nguva; nguva yokutanga, kechipiri; nguva dzose anosiya baba uye anodzokera baba._

rora 28

Mwari akatanga wokutanga uswa kuti akakura panyika; sezvo rezuva moto kuwedzerwa incarnations yayo hunhu panyika; nhamba 318 pamafuro nyika._

rora 29

Mwari akatanga zuva Wepasi; Galaxy rudo; naMwari kubatana mupenyu; nhamba 318 anozvarwa; wavelike yenhungamiro emakerubhi naMwari; Ndevapi makerubhi naMwari?._

rora 30

Mwari akatanga pano nhamba geometry; akaberekwa nhamba yokutanga; kufunga rokutanga ari; ari Morekuru wokutanga; Vaviri vokutanga yepasi; chii akasvika pamberi pavo; ari utatu Galaxy._

rora 31

naMwari rwakakura Kufunga triceptación zvakasikwa; Mwari Gwayana raMwari rinotsanangura; Galactic mhuri zvipenyu nyika; ari utatu renyeredzi; upenyu hwomuviri mhenyu._

rora 32

yenhungamiro Mutsvene Trinity; nyaya raMwari chinovapo rusingaperi zvakasikwa; nyika yaro shanduka, ndizvo roga chikamu nhoroondo naMwari ichi; husingaperi haaperi kuwedzera nhoroondo._

rora 33

Mwari akatanga nhamba; nhamba yokutanga; husingaperi kutevedzana nhamba rwakakura mhenyu zvose; Mwari shanduka nenhamba; chii vaiva kudenga nhamba._

rora 34

Mwari akatanga zuva Wepasi; akadai rezuva chinovheneka akaberekwa; inotsika vari hariperi manyuko remagineti mupenyu; somunhu kuberekwazve anouya rwakakura rinobva kupomba._

rora 35

Mwari akatanga zuva nenyika dzaro; akaberekwa haaperi dzinotenderera zuva chispitas; Arifa naOmega suns uye mapoka enyeredzi Galactic vabereki nyika nyama; sezvo nyika kubudirira; , Wepasi renzou iri zvako kanomirira wezvibereko kure chaizvo nguva._

rora 36

Mwari akatanga nyama yevanhu; utachiona rake rokutanga; zvakaumbwa kuwedzera uye kukura; Vakasvika pamberi nyama; nokubatana naMwari anopenya remagineti mupenyu; akaberekwa Arufa naOmega nemidzimu._

rora 37

Mwari akatanga pezvokuvamba pano hunhu; rwakamirira chii remagineti; zvipenyu hierarchies kuti vachimutsa kuumba nyika pasi; 318 naMwari naMwari makerubhi nokubatana._

rora 38

naMwari naMwari kwakabva gwenya chikero; sezvo akanga ari mavambo pfungwa dzevanhu; mhosva yake nzira; kuitira kuti kuda munguva yemberi._

rora 39

yenhungamiro chokubatana pakati peshoko uye mweya; geometric-Linear kuwedzera; zvisingaoneki anova rinooneka; riri roga ndiro yakakura; ari yakakura ndiye roga._

rora 40

Mwari akatanga nhamba yevanhu; masvomhu ndiye mweya; mugumisiro iyo vanoumba kusanganiswa pfungwa, ramangwana universes sezviverengo; nhamba 318 uye ruramisiro yaMwari._

rora 41

Mwari akatanga kwevanhu kururamisira; zvinokanganiswa kare; Awards nyika; kupomera naMwari pamusoro Vaityora mutemo wokuzvininipisa vakavimbisa uye vakakundikana._

rora 42

Mwari akatanga Rugwaro; kutanga kunzwisisa atenderwa yokudenga; magwaro naMwari uye tarisiro dzevanhu; Mwari nhamba mweya mumwe._

rora 43

naMwari kwakabva Morekuru; nyaya kufunga richikura muchadenga mupenyu; uwandu uye Morekuru; gwenya vatatu ari zvose vafungidzira; nhamba 318 muupenyu hwevanhu._

rora 44

tsvimbo yaMwari; pazasi; musimboti kururamisira kwaMwari yakapikirwa muumambo hwokudenga; Wakaponesa ndivo vanozvininipisa moyo; kuzvininipisa mhenyu._

rora 45

naMwari Mwari akatanga tsvimbo; achawa pfuma; rega nhoroondo venhema yenyika; nhamba 318; nhamba kururamisira vose vanhu._

rora 46

Mwari akatanga midziyo yesirivha; ngarava huru buda seri kukura nyika; weboka yacho uye mweya; nokuda kwavo vakasununguka, vari mudzidziso rusingaperi siyana._

rora 47

tsvimbo yaMwari; ruzivo ruramisiro nokuda nyika pasi kudenga; mumwe uzvionere pachako, kana masvika kana kwete umambo hwokudenga; Mwari nhamba 318 musi munhu akazvimiririra._

rora 48

zvinobhururuka saucers; kuvaka; nyaya-moto; kutanga pfungwa ane cakes on the; ari mamorekuru vanoumba rezuva kubatana; iyo ine chikepe sirivha._

rora 49

tsvimbo yaMwari; musimboti wezvakarurama zvose zvakafanana zvinhu zvakasikwa; Arifa naOmega kutanga uye kuguma akarayira woupenyu; ruramisiro pamberi upenyu chipo._

rora 50

zvinobhururuka saucers; Misimboti mitemo yayo; pamusoro apa akaenzana pane pazasi; sirivha ngarava rinobva-rezuva ndivo zvikepe; nhamba yavo sejecha ine nomugwenga._

rora 51

zvinobhururuka saucers; nyaya chinhu chokufunga munyu ruzivo; uyo akazvarwa patsva haaburukiri apo ngarava dzinovakwa sirivha._

rora 52

Mwari akatanga midziyo yesirivha; propulsion hurongwa; nyaya yacho ndiwo nokukurumidza uye nokukurumidza; gwenya youtatu vanoshanyira nyika muzvikepe izvi; Ake hierarchies naMwari; Arufa naOmega._

rora 53

kuvaka zvinobhururuka saucers; sei mamorekuru avo simuka; dzinotenderera zuva masvomhu; rezuva geometric pfungwa; risingazivikanwi remagineti; nhamba 318 anozvarwa mhenyu._

rora 54

Hongu raMwari zuva kusanganiswa kukarukureta zvinobhururuka saucers dzinovakwa; Sesirivha simbi unomuka; inotsika rinoitika individualities dzavo._

rora 55

Kuvakwa midziyo yesirivha; kutangira mupenyu kuti Mikoko shure mukusingaperi wekare; pamberi ano inotsika; Alpha kutanga mugumo; anotanga musimboti naOmega._

rora 56

naMwari kusanganiswa vibration zvikepe sirivha; nhamba-Morekuru; ari suns nemwaranzi zvikepe zvawo; zvikepe kuti vakashanyira nyika; Zuva Rokutongwa Nzira._

rora 57

Mwari akatanga midziyo yesirivha; sezvo avaka suns kure; anomuchinja rezuva pfungwa nomoto; hurongwa yokurarama inotsika; Arufa naOmega suns._

rora 58

Mwari akatanga geometry paNyika; sezvo akanga projected nyika muumambo hwokudenga; unofanira kuva chidukuduku uye kuzvininipisa kuva mukuru muumambo hwokudenga._

rora 59

Mwari akatanga nguva; sungano naMwari pamwe kwevanhu mweya; zvomuchadenga nguva; nguva yepanyika; espirtual nguva; Galactic nguva; chiedza nguva; nguva yerima._

rora 60

Baba Vasingagumi telepathic shoko pano nyika; mashoko wechipiri; shoko rokutanga yakavanzwa nokuda dombo zvechitendero kubva nyika._

rora 61

zvinobhururuka saucers; Zvawo simbi; kusika moto yokutenderera zuva tinosiyana; sezvo gadziriro dzinoitwa; Zvikepe Arufa naOmega; nheyo solar akanyatsorongwa._

rora 62

Mwari akatanga nzvimbo; sungano naMwari kubva muushe hwekumatenga; nguva aongororwe nezvisikwa; yose pamusoro zvose._

rora 63

Mwari akatanga nokutsauka ari polar akabatana dzenyika; Kushayiwa zvose mumudzimu pakati nepakati kunokanganisa mamorekuru yepasi; nhamba 318 vari mupfungwa kunoreva kutsauka._

rora 64

Omega denderedzwa mavambo; ari zononoka repfungwa kwevanhu; nhungamiro akaberekwa Arifa zuva uye kuwedzerwa kupinda zuva naOmega ari utatu Galaxy._

rora 65

Mwari akatanga rworudyi pakona pamusoro 90 °; geometry wokutanga munhu mweya; Arufa naOmega inotsika vaakasika; ari utatu Galaxy._

rora 66

Mwari akatanga yezvisikwa remagineti; vose simba kubva baba; Trinity rezuva remagineti tricepta ari viviente.- 318 mitsetse._

rora 67

ari remagineti mupenyu kufunga richikura wezvose zviri Jehova baba; mumwe gwenya rinobva mutsetse uri kubatana chakanaka womunhu mweya._

rora 68

areka naMwari nokubatana uye ukama ayo nouzivi hwevanhu; munhu wose pfungwa ndiyo chigadzirwa kubatana ravakwa macrocosm._

rora 69

kwemitemo; vanozvininipisa chete ndakawana kodzero dzavo; mirairo yaMwari havana mhindu; vaduku anekodzero wokutanga._

rora 70

Mwari akatanga zononoka mupenyu; ari gwenya denderedzwa naOmega; nokuberekwa zuva; 318 spirals womunhu mweya._

rora 71

Mwari akatanga mumoto; kupisa zvose mupenyu kuratidzwa zuva; simba raiva kudenga rezuva rwakakura moto; 318 mitsetse-moto._

rora 72

Mwari akatanga pfungwa dzevanhu; chiito chimwe nechimwe akaita iri muviri mumwe chete; akaita zveterevhizheni; mumwe nomumwe pachake denga rayo; 318 mitsetse._

rora 73

somudzimu anobatana mwana; mwana nema tambo; anofamba uye zvakaitika mweya kana vanosarudza kuenda edza zvinhu upenyu._

rora 74

zvinobhururuka saucers; uzivi akaita zvinhu; nhumbi kuitwa kufunga; ari Morekuru converses nomudzimu._

rora 75

Mwari akatanga kudenga; suceción denga nokusingaperi; ari geometry wezvose; sezvo denga anozvarwa uye anovandudza; macrocosm uye Microcosm; ari utatu Galaxy._

rora 76

Mwari akatanga nyaya; nyaya uye mweya ndiwo zvimwechete; chii chakaitika kutoda mavambo, yainzi umambo hwokudenga._

rora 77

Mwari akatanga howa; chisikwa dzose zvinobikwa zuva; mumwe nyika iri nemiviri magnetization; Gwayana raMwari._

rora 78

naMwari naMwari kwakabva zvinhu zvose makerubhi; nyaya uye mweya vari kurarama uye anodzorwa makerubhi._

rora 79

Mwari akatanga mitemo zvinhu zvenyika panyama; naOmega denderedzwa akaita Morekuru; areka nokubatana kuri panyaya uye vachifunga._

rora 80

Mwari akatanga midzimu; sezvo ivo vakaberekerwa sei vanoumba muviri wenyama rokutanga; mweya nenyama vakaberekwa chete zano pfungwa._

rora 81

Uzivi naMwari yose pazvipenyu zvenyika mupenyu Jehova baba; upenyu chikumbiro yokudenga nyama; varombo ndivo vokutanga._

rora 82

Mwari akatanga hurongwa ndege saucers; uye ngaaverenge nhamba mamorekuru; triangulation pfungwa._

rora 83

Mwari akatanga makerubhi; musimboti mafungiro richikura zvakasikwa; sezvo enyeredzi vanoberekwa; ari utatu renyeredzi; dendere rayo._

rora 84

Mwari akatanga dzidziso Gwayana raMwari; solar chirwirangwe, goho Arifa naOmega inotsika; paitongwa nyika ounzenza._

rora 85

Mwari akatanga masvomhu; zvose pfungwa kukarukureta anosiya umambo hwokudenga; dzemaitirwe saka muviri womunhu akasikwa; Vanova 318 mitsetse._

rora 86

pasi rose Pfungwa Pensares dzose dzevanhu; 318 unhu vanoumba pfungwa risingaoneki, Arufa naOmega._

rora 87

kwokupedzisira mutongo; vaya vaishandisa uchapupu hwenhema uye akapika panyika, haangatenderi muumambo hwokudenga; mhiko ndiyo baba kwete._

rora 88

kwokupedzisira mutongo; vapfumi marudzi enyika; unofanira kupa hafu nefuma yako, akafanana explotásteis; pamwe netsvimbo kuti uchange akayera medísteis._

rora 89

kwokupedzisira mutongo; vaya vakaona uye vasingatendi, haangatenderi muumambo hwokudenga; Pavakatanga akaramba; uye ivo vachava kuregeredzwa mune dzimwe nyika; ari fungidziro._

rora 90

kwokupedzisira mutongo; avo vasina kushanda maererano lesfué akarayira kupinda muushe hwekumatenga; vashandi chete, varombo uye akazvidza, muushe._

rora 91

kutonga kwaMwari; uyo hoarded zvokudya usurers uye zvakaipa, musingadi muumambo hwokudenga; uye ivo muchabviswa mune dzimwe kuripo._

rora 92

kwokupedzisira mutongo; vaya akakunda, vakakunda kupfuura vanozvininipisa, nakisisa mari haazorambi muumambo hwokudenga; goridhe haiiti kuti muumambo hwaBaba._

rora 93

kwokupedzisira mutongo; Ndivo kupfuura kutambura; dzaishandisa zvakaitika; hapana akatonga kukamura, muushe hwekumatenga; Satani chete runoparadzanisa pachake._

rora 94

Mwari akatanga upenyu hwevanhu; Arifa naOmega kutanga uye magumo; End uzivi hwevanhu; Gold kuwa ushe; kuguma imba yacho damn Osiris._

rora 95

somunhu kuberekwazve anotora nzvimbo muumambo hwokudenga; ari macrocosm ndiyo nzvimbo kwarakabva chisikwa kwevanhu; 318 rinonzi magnetic saturations._

rora 96

kuguma kwenguva; nguva bvunzo zvinhu upenyu hwevanhu; It kunouya nguva ane chikwata izivo itsva; nguva uye pfungwa zvakafanana chinhu; trill nguva._